Τρίφυλλος Καμπύλη

Για a=3 και b=1 έχουμε την τρίφυλλο καμπύλη. Με την χρήση των δρομέων αλλάζουμε τις τιμές των a, b και την μορφή της καμπύλης.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Η ΤΡΙΦΥΛΛΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ

Ν.Ι.Ζαφειρόπουλος, 31 May 2013, Created with GeoGebra